GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 27.01.2021, svátek má Ingrid
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Přehled legislativních změn od roku 2011

 

 

ilustracni fotoDaň z příjmů


- Pro firmy i jednotlivce zůstávají stejné sazby daně z příjmů - 19 % a 15 %.
- Snižuje se sleva na dani pro každého poplatníka-fyzickou osobu o stovku za měsíc.
- Ruší se osvobození příjmů z provozování ekologických zdrojů energie od zdanění.


OTÁZKA: Podnikám - mám autodílnu. Protože se nechci zdržovat evidováním všech dokladů o výdajích, uplatňuji pro zjednodušení výdaje paušálem. V roce 2009 se mi ve srovnání s předchozím rokem paušál zvýšil. Jak to bude v příštím roce?


Výše paušálních výdajů se v minulém roce měnila, dokonce dvakrát, avšak letos už k žádným změnám nedošlo. Protože podnikáte v oblasti řemeslných živností, můžete za rok 2010 a v budoucnu i za rok 2011 uplatnit paušální výdaje ve výši 80 % z vašich příjmů. V případě jiné než řemeslné živnosti by to bylo 60 % z příjmů, pro nezávislá povolání nebo podnikání podle zvláštního zákona (třeba lékaře nebo advokáty) 40 % z příjmů. (Změny výše paušálních výdajů viz tabulka Živnostníci - změny paušálních výdajů.)


OTÁZKA: Zatím jsem paušální výdaje neuplatňoval a evidoval poctivě všechny výdajové doklady, abych si mohl odečítat skutečné výdaje. Když si ale porovnám své skutečné výdaje a případné paušální výdaje ve výši 60 %, vychází mi paušál výhodněji. Co musím udělat, když ho chci začít využívat?


V případě, že jste dosud uplatňoval skutečné výdaje a nyní by pro vás byly výhodnější paušální, možná budete muset podat dodatečné daňové přiznání za poslední rok, v němž jste uplatňoval skutečné výdaje. Při přechodu ze skutečných výdajů na paušální je totiž nutné zvýšit základ daně za předcházející rok o pohledávky (které by při jejich úhradě byly zdanitelným příjmem) a o zásoby a snížit jej o závazky (které by byly při jejich zaplacení daňově uznatelným výdajem).


Rozhodnete-li se při přípravě daňového přiznání za rok 2010 uplatit paušální výdaje a přitom jste měl na začátku tohoto roku nějaké nezaplacené faktury od zákazníků a budete něco dlužit svým dodavatelům, budete muset zároveň podat dodatečné daňové přiznání za rok 2009, v němž k základu daně přičtete nezaplacené faktury od zákazníků a odečtete to, co dlužíte dodavatelům. Dobře si proto zkontrolujte, jestli nějaké tyto úpravy nebudete muset provést.


OTÁZKA: Zdá se mi, že jakožto živnostník platím hodně na daních a na pojistném, zatímco firmy platí méně. Co kdybych si založil s. r. o., byl bych na tom lépe?


Na první pohled máte pravdu. Jakožto živnostník, neboli osoba samostatně výdělečně činná, platíte daň z příjmů sazbou 15 % a ještě k tomu pojistné na sociální zabezpečení (29,2 %) a zdravotní pojištění (13,5 %). Naproti tomu právnické osoby platí jen daň z příjmů, od roku 2010 ve výši 19 %.


Podnikatelé si však mohou na rozdíl od firem uplatit paušální výdaje, které mohou být vyšší, než by byly výdaje skutečné. Navíc jsou příjmy z podnikání opravdu přímo jejich a mohou je rovnou dál využít (třeba pro soukromou spotřebu), zatímco při podnikání pomocí s. r. o. jde o příjmy společnosti. Abyste je mohl utratit jinak než v přímé souvislosti s podnikatelskou činností, musel byste si je nejdřív z firmy vyplatit, například jako podíl na zisku. Ten ale zase podléhá zdanění, sazbou 15 %. Musíte si proto dobře rozmyslet, zda pro vás bude založení firmy výhodnější.


OTÁZKA: V novinách jsem se dočetl, že od příštího roku budu muset za své zaměstnance předkládat každý měsíc hlášení o sražených a odvedených zálohách na daň z příjmů ze závislé činnosti. Je to pravda?


Není, tento záměr se nakonec do konečné verze novely zákona o daních z příjmů nedostal. Vyúčtování podáváte nadále jednou ročně, do dvou měsíců po uplynutí roku. Pokud však vyúčtování za své zaměstnance podáte elektronicky, máte více času. Stačí, když vyúčtování připravíte do 20. března. Zaměstnáváte-li daňové nerezidenty (typicky cizince), budete za ně muset podávat vyúčtování pouze elektronicky a lhůta v tomto případě bude rovněž do 20. března.


OTÁZKA: Vypadá to, že moje autoopravna dobře funguje a budu výhledově potřebovat nějakého nového kolegu. Vyhlédl jsem si jednoho šikovného učně a chtěl bych ho nějak finančně podpořit, než si bude moci u mě vydělávat. Mohu to udělat nějak daňově výhodně?


Od příštího roku můžete jako daňově uznatelný náklad uplatnit motivační příspěvek poskytovaný žákům, učňům nebo studentům vysoké školy, který oni využijí např. jako stipendium, na úhradu nákladů na stravování, ubytování, jízdné atd. Maximum je dva tisíce korun měsíčně, pro vysokoškoláky dokonce pět tisíc; v obou případech musíte poskytování příspěvku podložit smlouvou.


OTÁZKA: Zaměstnávám ve svém s. r. o. 30 lidí, z čehož je osmnáct zdravotně postižených. Zatím jsem platil jen poloviční daň, bude to tak stále?


Nebude, tuto slevu na dani ve výši poloviny daňové povinnosti můžete uplatnit naposledy za rok 2010, tedy pokud zaměstnáváte více než 25 zaměstnanců, z nichž alespoň 50 % je zdravotně postižených, a jste právnickou osobou. V dalších letech ale budete moci pořád uplatnit ostatní daňové slevy: osmnáct tisíc za každého zaměstnance se zdravotním postižením nebo 60 tisíc za každého zaměstnance s těžším zdravotním postižením.


OTÁZKA: Používám auto pro podnikání, ale nechci ztrácet čas vyplňováním knihy jízd, proto využívám paušálního výdaje na auto ve výši pět tisíc za měsíc. Zatím nejsem plátce DPH, ale teď to vypadá, že se kvůli pořízení služby z Německa brzy stanu plátcem DPH. Mohu tento paušál používat dál i jako plátce?


Paušál na auto sice mohou využívat plátci i neplátci DPH, pokud ale jakožto plátce chcete nárokovat odpočet DPH u pohonných hmot, musíte ujeté kilometry pro účely DPH evidovat, například ve formě knihy jízd. Vedení evidence se tedy ani uplatněním paušálu nevyhnete, samozřejmě pouze v případě, že »nerezignujete« na odpočet DPH.


Způsob uplatnění výdajů na dopravu (z paušálu na skutečné) nemůžete během roku měnit - zatím to sice v zákoně výslovně nebylo, avšak od ledna 2011 už bude. Pokud tedy budete zvažovat, zdali pro vás bude mít za takových okolností paušál vůbec smysl, měl byste se rozhodnout ještě před začátkem roku. Paušál se vám přitom vyplatí hlavně tehdy, pokud jsou vaše měsíční výdaje na pohonné hmoty a parkovné nižší než pět tisíc korun.


Ještě jedna novinka se týká paušálu na auto: dosud obsahoval zákon fikci, že při uplatnění paušálních výdajů na více automobilů v podnikání používáte pro soukromé a podnikatelské účely jen jedno z nich a ostatní pouze pro podnikatelské účely, mohl jste si tedy uplatňovat částečný paušál pouze na jedno auto a na ostatní plný paušál. Teď budete muset u každého z nich prokazovat, zdali jste je používal pouze služebně, nebo i soukromě.


OTÁZKA: Ve firmě užíváme rakouský účetní software. Z každé platby za licenci na tento software musím odvádět srážkovou daň, což pro mě představuje dodatečnou administrativu. Bude to platit také příští rok?


Částečně to platit bude. Od roku 2011 jsou licenční poplatky osvobozeny od zdanění, ale jen mezi kapitálově spojenými osobami, tedy osobami, u nichž podíl na základním kapitálu nebo hlasovacích právech druhé společnosti činí nejméně 25 procent. Pokud tedy není váš dodavatel softwaru s vaší společností nijak spojený, musíte i nadále uplatňovat srážkovou daň, a to buď ve výši 15 %, jak říká český zákon, nebo ve výši odpovídající příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění, pokud je váš dodavatel daňovým rezidentem daného státu a tuto skutečnost vám doloží.


Kdyby byl dodavatel s vaší společností kapitálově spojený, a to nejméně po dobu 24 měsíců, požádejte svůj finanční úřad o vydání rozhodnutí o přiznání osvobození licenčních poplatků od srážkové daně. Úřad vám je musí vystavit do tří měsíců od okamžiku, kdy mu předložíte veškeré potřebné dokumenty.


OTÁZKA: Před rokem jsem se rozhodl, že opravím fasádu u své dílny a začal jsem pro tento účel tvořit rezervu. Letos mi však nejspíš nezbudou peníze, abych je převedl na bankovní účet určený pro její tvorbu. Musím tedy rezervu rozpustit a zdanit v přiznání za rok 2010?


Na převod peněz na samostatný bankovní účet máte čas až do konce termínu pro podání daňového přiznání. Pokud to přesto nestihnete, budete muset rezervu rozpustit v rámci přiznání za rok 2011. Od příštího roku však budou platit pro tyto případy nová pravidla, podle kterých bude nutné rezervy rozpustit již ve zdaňovacím období, za které se přiznání podává. Vámi navrhovaný postup by tak byl správný až v roce 2011.


OTÁZKA: Na střeše svého rodinného domu mám od roku 2009 pár solárních panelů. Elektřinu z nich vyrobenou používám v domácnosti, přebytky ode mě distributor elektřiny vykupuje. Vztahuje se na mě také některé z vládních opatření omezujících solární elektřinu?


Ano, vztahuje. Přijatá změna zákona počítá s daňovým zrušením osvobození příjmů z ekologických zdrojů energie, mezi které patří například solární, větrné či vodní elektrárny, a to pro fyzické i pro právnické osoby. Osvobození se přitom ruší už od roku 2011, bez ohledu na to, kdy byla elektrárna uvedena do provozu. Od roku 2011 budete muset ze všech příjmů z provozu elektrárny platit daň z příjmů - pro fyzické osoby vypočtenou sazbou 15 %, pro právnické osoby sazbou 19 %.


Naštěstí se vás netýkají žádné další odvody, protože provozujete solární elektrárnu s výkonem menším než 30 kW umístěnou na střeše budovy. Kdyby to tak nebylo, musel byste ještě platit odvod ze solární energie. Tomuto odvodu podléhají příjmy z elektrické energie vyrobené na zařízeních vyrábějících elektřinu ze slunce uvedených do provozu v letech 2009 a 2010, se zmíněnou výjimkou. Odvod ve výši 26 % z výkupní ceny, respektive 28 % ze zeleného bonusu, bude srážet přímo provozovatel přenosové či distribuční soustavy a měl by se uplatňovat jen do konce roku 2013. Na straně provozovatele elektrárny bude daňově uznatelným nákladem.


Nezapomínejte na to, že jakmile provozujete solární elektrárnu, byť třeba jen na střeše rodinného domu, jste považováni za osobu s příjmy z podnikání podle zvláštních předpisů. Musíte se registrovat u příslušných úřadů, konkrétně jde o finanční úřad, správu sociálního zabezpečení a zdravotní pojišťovnu. Mimo jiné nemůžete pobírat podporu v nezaměstnanosti, protože nejste považováni za osobu nevykonávající žádnou výdělečnou činnost.

 


reklama:
reklamaDaň z přidané hodnoty


- Podnikatelé budou ručit za odvod DPH u svých dodavatelů.
- Budete moci nárokovat zpět DPH odvedenou z faktury nezaplacené odběratelem, který se dostane
do insolvenčního řízení.
- Budete si muset dávat větší pozor na správnost daňových dokladů, jinak si neuplatníte odpočet DPH.
- S odpočtem budete muset čekat až na daňový doklad.
- DPH při pořízení si budete moci odečíst jen částečně, budete-li daný majetek používat i pro soukromé účely.
- Zákon byl schválen, ale jeho účinnost je odložena na 1. 4. 2011.


OTÁZKA: Na fakturách od mých dodavatelů občas chybějí některé údaje, třeba DIČ, základ daně nebo sazba DPH. Zatím jsem to moc neřešil. Může mi to přinést nějaké komplikace?


Až do konce roku 2010 pro vás neúplné přijaté faktury nic vážného neznamenají. Stejně můžete uplatnit nárok na odpočet DPH, pokud prokážete svůj nárok na odpočet jiným způsobem.


Od roku 2011 by to ale tak jednoduché být nemělo. Nárok na odpočet bude možné uplatnit pouze za předpokladu, že daňový doklad bude obsahovat všechny náležitosti nezbytné pro výpočet daně, tedy základ daně a daň v českých korunách, stejně jako DIČ dodavatele i odběratele. Jiné náležitosti, například údaje o množství zboží, jednotková cena aj., nejsou tak důležité. Pokud budou chybět, dají se prokázat jinak, například smlouvou s dodavatelem nebo dodacím listem.


OTÁZKA: Občas dostávám faktury se zpožděním, přestože zboží už mám na skladě. Aby mi nikde zbytečně »nevisely« peníze, uplatňuji nárok na odpočet DPH hned, třeba na základě proforma faktury. Budu to tak moci dělat i nadále, když vím, že dostanu řádnou fakturu později?


Bohužel ne. Od roku 2011 zákon zpřísňuje podmínky pro nárok na odpočet daně a stanoví, že v případě tuzemských zdanitelných plnění, například nákupu zboží od českého plátce DPH, nebude možné uplatnit nárok na odpočet dříve, než budete mít k dispozici příslušný platný daňový doklad.


OTÁZKA: Chtěl bych si pořídit osobní automobil, abych mohl jezdit za zákazníky. Kromě toho jej pravděpodobně budu používat i pro soukromé účely. Mohu si odečíst DPH?


Dosud byl zákon poměrně benevolentní. Při pořízení auta jste si mohl uplatnit celý odpočet DPH a teprve při využívání pro soukromé účely příslušnou poměrnou částku dodaňovat. Novela zákona o DPH již tento postup neumožňuje.


Už při pořízení budete moci uplatnit nárok pouze v poměru, v němž bude příslušný majetek využíván pro podnikatelskou činnost. Nevíte-li předem, v jakém poměru budete auto k podnikatelským účelům používat, můžete tento poměr určit odhadem. Kdyby se ale odhad od skutečného používání lišil více než o deset procent, budete muset takto uplatněný odpočet daně následně opravit.

 


Příklad odpočtu DPH na auto


Do roku 2010


Podnikatel si koupil auto za 500 tisíc korun plus DPH 100 tisíc korun. Přestože věděl, že je bude používat i soukromě, mohl si DPH v celé výši 100 tisíc korun odečíst.


Při používání auta pro soukromé účely musel následně odvádět DPH na výstupu, třeba v poměru dle ujetých soukromých kilometrů.


Od roku 2011


Podnikatel si koupí auto za 500 tisíc korun plus DPH 100 tisíc korun.


Protože ví, že je bude používat i soukromě, musí se nejdříve zamyslet nad tím, jaký bude podíl soukromého využití.


Tento podíl může určit třeba podle zkušeností z minulých let - odhadne například 30 procent na soukromé využití.


Nebude si moci nárokovat odpočet celých 100 tisíc korun, ale jen část odpovídající podnikatelskému využití, tedy 70 tisíc korun.


Na konci kalendářního roku bude muset porovnávat, zdali odhad výše soukromého využití odpovídá skutečnosti.


Bude-li jezdit soukromě více, bude muset »doodvést« DPH.


Zkomplikuje se odpočet DPH u firemních vozů, které používáte i pro soukromé účely.


OTÁZKA: Dodávám zboží českým zákazníkům a občas se stane, že mi nezaplatí včas. Jeden z mých odběratelů, který mi dosud nezaplatil za dodané zboží, se teď dostal do konkurzu a asi už z něho žádné peníze nedostanu. DPH z daného zboží jsem ale už dávno odvedl finančnímu úřadu. Existuje nějaká možnost, jak získat daň zpátky?


V současné době odvedenou DPH zpátky nedostanete. Od příštího roku byste však měl mít možnost opravit daň na výstupu, pokud vám odběratel za poskytnuté zdanitelné plnění nezaplatí a soud vůči němu zahájí insolvenční řízení. Pro opravu daně bude muset být splněno několik podmínek, například vznik neuhrazených pohledávek nejpozději šest měsíců před rozhodnutím soudu o úpadku.


OTÁZKA: Při fakturaci za zboží prodané mému zákazníkovi jsem uplatnil omylem nesprávnou sazbu daně a odvedl jsem tak vyšší daň. Jakým způsobem bych měl tuto chybu opravit?


Současný zákon o DPH vám v těchto případech umožňuje opravit chybu v řádném daňovém přiznání, pokud zákazníkovi doručíte opravný daňový doklad. Novela zákona, která by měla platit od roku 2011, vám rovněž ukládá povinnost v tomto případě vystavit opravný daňový doklad. Nicméně opravu budete moci provést pouze v dodatečném daňovém přiznání za to zdaňovací období, v němž se uskutečnilo původní plnění nebo v němž byla přijata úplata.


OTÁZKA: Mám kovoobráběcí dílnu. Odpad, který vzniká při výrobě mých produktů, prodávám firmám, které jej následně využijí. Slyšel jsem, že od příštího roku nebudu muset při prodeji tohoto odpadu řešit DPH. Je to tak?


Od roku 2011 by se skutečně měla povinnost uplatnit daň přesunout na odběratele odpadu, je-li plátcem DPH. Současně si odběratel uplatní nárok na odpočet daně. Tento postup, nazývaný »tuzemský reverse charge«, se bude nově používat na všechny produkty a komodity uvedené v příloze č. 5 k zákonu o DPH a kromě toho také na emisní povolenky.


OTÁZKA: Zaslechl jsem, že po mně bude moci finanční úřad chtít zaplatit DPH, kterou neodvede můj dodavatel. Bude to platit vždy?


Připravená novela zákona o DPH skutečně navrhuje nový nástroj, který má napomoci boji proti daňovým únikům - odběratel by měl ručit za odvod DPH svého dodavatele (jsou-li oba plátci DPH registrovaní v Česku). Naštěstí to bude možné jen ve vyjmenovaných případech a při splnění stanovených podmínek. Třeba tehdy, když by dodavatel uplatnil nižší než obvyklou cenu, aniž by k tomu byl zřejmý ekonomický důvod.


OTÁZKA: Kolem DPH u zaměstnaneckých benefitů byly v roce 2010 velké diskuse a došlo i ke změně v uplatňování DPH při jejich poskytování. Je to už konečný stav, nebo se plánuje nějaká změna i na rok 2011?


Na začátku roku 2010 skutečně platilo, že při poskytování benefitů (třeba vlastních výrobků za velmi nízkou cenu) zaměstnancům musel zaměstnavatel odvádět DPH z obvyklé ceny poskytovaných benefitů. Po dlouhých diskusích bylo v průběhu roku toto ustanovení zrušeno, zaměstnavatelé nyní odvádějí pouze DPH ze skutečné částky placené zaměstnancem. Tento přístup by měl zůstat i nadále.


OTÁZKA: V současně době jsem se dohodl na spolupráci s firmou registrovanou v jiném členském státě EU. V příštím roce pro mě bude tato firma zajišťovat dohodnuté služby, přičemž jsme se současně domluvili na úplatách předem. Jaké povinnosti pro mě z úplat zaplacených do jiné země EU plynou?


Novela se od roku 2011 snaží sjednotit uplatňování daně u služeb a jednoznačně stanoví podmínky pro přiznání daně v případech, kdy je před uskutečněním služby poskytována úplata. Dojde-li k takové situaci, český plátce-příjemce služeb přizná daň k poslednímu dni měsíce, v němž úplatu dodavateli služeb poskytl.

 


reklama:
reklamaDaň z nemovitostí


- Zatímco letos byla sazba dvojnásobně navýšena, v příštím roce zůstává stejná jako letos.
- Mění se jen sazba daně u parkovišť a jiných takzvaných plošných staveb.
- Spoluvlastníci nemovitostí mohou podat přiznání a zaplatit daň jen za svůj podíl.


OTÁZKA: Před dílnou mám velké parkoviště. Je pravda, že za ně zaplatím od příštího roku vyšší daň?


Bohužel je to tak. Od roku 2011 obsahuje zákon o dani z nemovitostí samostatnou kategorii pro tzv. plošné stavby, tedy pozemky, jejichž povrch je zpevněn. Sazba daně se u nich bude lišit podle využití: korunu za metr čtvereční zaplatíte, pokud budete takovou plošnou stavbu používat pro zemědělskou prvovýrobu, lesní a vodní hospodářství. Naproti tomu při využití pro jakékoli ostatní činnosti, třeba pro parkování aut před dílnou, budete platit celých pět korun za metr čtvereční.


Může se ale stát, že bude od daně z nemovitosti dokonce úplně osvobozeno - stačí, aby bylo součástí účelové komunikace a bylo přístupné pro širokou veřejnost. Příkladem mohou být třeba veřejně dostupná parkoviště u nákupních center.


OTÁZKA: Naše firma staví menší bytové domy, ve kterých jsou garážová stání zkolaudovaná jako jeden nebytový prostor. Byty postupně prodáváme novým vlastníkům společně s garážovým stáním jako podílem na nebytovém prostoru. Některá garážová stání se nám nedaří prodat, a tak nám pořád zůstává spoluvlastnický podíl na nebytovém prostoru. Zatím jsme museli nějak zařídit podání přiznání a zaplacení daně z nemovitosti jedním zástupcem za všechna garážová stání (jako jeden nebytový prostor), změnilo se konečně v téhle oblasti něco?


Ano, změnilo. Od příštího roku můžete podat přiznání k dani z nemovitosti jen za svůj spoluvlastnický podíl a zaplatit »svou« část daně, ostatní spoluvlastníci budou postupovat obdobně - pokud něco opomenou, už bude na finančním úřadu, aby se s nimi domluvil.


Nemocenské pojištění


- Výrazně vzrostou náklady zaměstnavatelů spojené s nemocenským pojištěním.
- Pro podnikatele nebude nemocenské pojištění příliš výhodné.


OTÁZKA: Pracuji jakožto překladatel a průvodce, musím si platit nemocenské pojištění? Zatím jsem to nedělal.


Nemusíte. Podnikatelé, neboli osoby samostatně výdělečně činné, si mohou si vybrat, zda se k nemocenskému pojištění přihlásí. Je ale otázka, zda se vám státní nemocenské pojištění vůbec vyplatí.


První nepříjemnost, která se všech podnikatelů od ledna dotkne, je odložení začátku výplaty nemocenského ze státního rozpočtu až na 22. den nemoci. Znamená to, že celé první tři týdny nemoci si budou muset vystačit s vlastními prostředky. Od roku 2014 by se však toto období mělo zkrátit zpět na dva týdny.


Na nemocenské pojištění také budou muset podnikatelé vynaložit více peněz: zvyšuje se jim sazba pojistného na nemocenské pojištění z 1,4 % na 2,3 %.


OTÁZKA: Zatím jsem si platila jen minimální nemocenské pojištění, za pár měsíců mne čeká mateřská dovolená, mohu si jednorázově zvýšit pojistné, abych dostávala vyšší peněžitou pomoc v mateřství?


Od příštího roku už ne. Podnikatelé si nebudou moci úplně libovolně určovat, z jaké částky pojistné na nemocenské pojištění zaplatí, a ovlivňovat si tak vyplácené nemocenské dávky. Doteď jste si opravdu mohla jako podnikatelka platit delší dobu pouze minimální pojistné na nemocenské pojištění, které v roce 2010 činilo 56 korun měsíčně.


Před plánovanou mateřskou dovolenou stačilo, když jste si jednorázově zaplatila maximální možné pojistné. Následně jste dostávala maximální peněžitou podporu v mateřství (od června 2010 to bylo 29 070 korun), i když jste na ni státnímu rozpočtu moc nepřispěla. Tato možnost byla státním úřadům už dlouho trnem v oku a rozhodly se ji zrušit.


Podnikatelky i podnikatelé si sice pořád mohou sami stanovit vyměřovací základ, ze kterého odvedou pojistné na nemocenské pojištění. Tento základ ale bude muset být stejný jako vyměřovací základ pro pojistné na důchodové pojištění.


Nebude jej možné nějak opravit, například snížit, v ročním přehledu podávaném na správu sociálního zabezpečení. Rozhodnete-li se třeba před plánovaným dlouhodobým léčením jednorázově zaplatit vysoké pojistné na nemocenské pojištění, abyste dostávali vysoké nemocenské, budete muset zaplatit taky vysoké pojistné na důchodové pojištění. To se vám sice zohlední při výpočtu starobního důchodu, ale pouze omezeně a až při nástupu do důchodu.


OTÁZKA: Zaměstnávám ve firmě několik lidí, kteří bývají často nemocní. Musím počítat příští rok s nějakými vyššími náklady?


Ano. Sazba pojistného na nemocenské pojištění odváděného zaměstnavatelem zůstává stejná (2,3 %), avšak už si nebude moci od vypočteného pojistného odečíst polovinu náhrady mzdy v pracovní neschopnosti, kterou zaplatíte svým zaměstnancům. Navíc tuto náhradu budete v letech 2011 až 2013 poskytovat ještě o týden déle než dosud, až do 21. dne pracovní neschopnosti.


Máte-li ale méně než 25 zaměstnanců, můžete se dobrovolně »připojistit«. Budete odvádět o 1 % vyšší pojistné (3,3 %), ale polovinu vyplacené náhrady mzdy si budete moci odečíst od vypočteného pojistného.

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

 

 

 

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

27.12.2010 - 12:44:00

PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

31.01.2011 - Mezinárodní soutěž vín Sauvignon Forum

Ve čtvrtek 27. ledna ráno byl v hotelu Galant v ...

04.08.2010 - Nejlepší bary v Česku

Bugsys Bar zařadil časopis Newsweek mezi dvacet nejlepších barů světa. ...

21.10.2008 - IQ tipy pro gurmetský zážitek

Nejchutnější a taky nejdražší jsou jikry vyzy velké, takzvané beluga. ...

13.09.2011 - Postmixy šetří váš čas, prostor i peníze

Pokud řešíte zajištění přísunu chutných, čerstvých a osvěžujících nápojů pro ...

07.06.2010 - Výsledky mezinárodní soutěže Vinoforum 2010

Tři tituly šampionů zůstávají v České republice.

Devatenáctý ročník mezinárodní ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2021 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.