GastroTrend

GastroTrend - odborný portál pro gastronomii
Dnes je 19.05.2022, svátek má Ivo
GastroTrend

banner

 

RUBRIKY/ČLÁNKY » PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ

Co a kdy musíte oznamovat úřadům

 

Daň z příjmu právnických osob

Daň z příjmu fyzických osob

Sociální zabezpečení

Zdravotní pojištění

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Placení pojistného

Skončení pracovního poměru

Zaměstnávání rodičů s malými dětmi

Zaměstnávání mladistvých zaměstnanců

Zaměstnávání cizinců

Založení společnosti

Statistika

Nemovitosti

DPH

Motorová vozidla

Zaměstnávání zdravotně postižených

Veřejný zájem

Účetnictví

Rozhlasové a televizní poplatky

Živnostenský odpad

   Kromě daní mají firmy i mnoho dalších povinností. Co, komu a kdy musejí hlásit? Jaké postihy jim hrozí, když opomenou tiskopis doručit?

Daňový formulář je určitě nejdůležitějším hlášením, které je třeba včas vyplnit a doručit na finanční úřad.

Zkoušeli jste ale někdy spočítat, kolik dalších formulářů a hlášení musejí personalista nebo finanční ředitel během roku vyplnit a poslat na různé úřady? A jak vysokým sankcím se vystavují, když třeba nepošlou včas hlášení o počtu hromadně propuštěných zaměstnanců na úřad práce nebo nesplní zpravodajskou povinnost vůči Českému statistickému úřadu? Dopočítáte se stěží, navíc musíte hledat v různých zákonech či vyhláškách.

Jako bonus k daňovém kalendáři jsme proto připravili přehled povinných hlášení zaměstnavatelů. Dozvíte se, koho a kdy musí vaše firma informovat a kolik ji bude stát, když na hlášení zapomene.

 

 Daň z příjmů právnických osobRegistrace na finančním úřadě

 

 

 


Komu:
Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
Do 30 dnů od získání oprávnění provozovat výdělečnou činnost.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun.

 

 Podání přiznání k dani z příjmů právnických osobKomu:
Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
Do tří měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
V případě povinnosti ověření účetní závěrky auditorem nebo přípravy přiznání daňovým poradcem do šesti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
V případě příjmů ze zahraničí až do deseti měsíců po uplynutí zdaňovacího období.
Ve stejném termínu úhrada doplatku daně.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun (nepodání daňového přiznání).
Zvýšení vyměřené daně až o 10 % (pozdní podání daňového přiznání).
Penále ve výši 20 % z částky dodatečně vyměřené daně nebo 5 % z dodatečně snížené daňové ztráty (při dodatečném vyměření daně nebo dodatečném snížení daňové ztráty finančním úřadem).
Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení (pozdní úhrada daně).Placení zálohKomu:
Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
ilustrační fotoPřesáhla-li poslední daňová povinnost 150 tisíc korun, platí se čtvrtletně (do 15. dne třetího, šestého, devátého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období) ve výši 1/4 poslední daňové povinnosti zaokrouhlené na celé stovky korun nahoru.
Je-li poslední daňová povinnost mezi 30 tisíc korunami a 150 tisíci korunami, platí se pololetně (do 15. dne šestého a dvanáctého měsíce zdaňovacího období) ve výši 40 % poslední daňové povinnosti zaokrouhlené na celé stovky korun nahoru.
Je-li poslední daňová povinnost nižší než 30 tisíc korun, neplatí se vůbec.

Sankce:
Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení.Odvod srážkové daně

 

 

 


Z příjmů, které se zdaňují zvláštní sazbou daně (dle § 36 zákona o daních z příjmů), např. dividendy, podíly na zisku atd.

Komu:
Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
Sražení daně při výplatě příjmu, odvod do konce kalendářního měsíce následujícího po měsíci, kdy vznikla povinnost daň zaplatit.

Po uplynutí kalendářního roku nebo po ukončení činnosti podá plátce daně vyúčtování daně z příjmů vybírané srážkou podle zvláštní sazby na tiskopise vydaném ministerstvem financí, a to do 30 dnů ode dne, kdy byl povinen odvést poslední daňovou povinnost za rozhodné období.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun (nepodání vyúčtování).

Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení (pozdní odvod daně).

 

 Daň z příjmů fyzických osobOdvod záloh na daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti


Komu:
Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
Nejpozději do 20. dne následujícího měsíce po měsíci, v němž byl zaměstnavatel povinen zálohu srazit.

Sankce:
Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení.Podání vyúčtování daně z příjmů fyzických osob ze závislé činnostiObsahuje počet zaměstnanců k 1. prosinci vykazovaného zdaňovacího období podle místa výkonu práce v obci uvedené v pracovní smlouvě, přehled souhrnných údajů zaznamenaných na mzdových listech vykazovaného zdaňovacího období, které jsou rozhodující pro výpočet zdanitelné mzdy, daně a záloh v členění podle jednotlivých zaměstnanců-daňových nerezidentů, a přehled dodatečných oprav záloh na daň a daně a oprav daňového bonusu.

Komu:
Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
Nejpozději do 19. února následujícího roku.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun.Podání vyúčtování srážkové daně z příjmů fyzických osob


Komu:
Finanční úřad podle sídla firmy.

Kdy:
Nejpozději do 2. března následujícího roku (respektive do 1. března v přechodném roce).

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun.


reklama:
Provedení ročního zúčtování daně z příjmů fyzických osob na žádost zaměstnance


Kde:
U svého zaměstnavatele.

Kdy:
Zaměstnanec musí o vyúčtování požádat a zároveň doložit veškeré potřebné dokumenty do 15. února následujícího roku.
Zaměstnavatel provede výpočet daně z úhrnu všech mezd zúčtovaných nebo vyplacených zaměstnanci do 31. března.
Vznikne-li přeplatek vyšší než 50 korun, musí jej zaměstnavatel vrátit zaměstnanci společně se mzdou za březen.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun.


Sociální zabezpečeníPřihlášení do registru zaměstnavatelůKomu:
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
Nejpozději do osmi dnů od nástupu prvního zaměstnance (možné dohodnout individuálně jinou lhůtu s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení).

Sankce:
Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při opakovaném porušení.Nástup nového zaměstnance

 

 

 


Komu:
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
Oznámení nástupu do zaměstnání nejpozději do osmi dnů od zahájení zaměstnání (možné dohodnout individuálně jinou lhůtu s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení).

Sankce:
Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při opakovaném porušení.

 

 


Odchod zaměstnanceKomu:
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
Oznámení o ukončení zaměstnání nejpozději do osmi dnů od ukončení zaměstnání (možné dohodnout individuálně jinou lhůtu s příslušnou okresní správou sociálního zabezpečení).

Sankce:
Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při opakovaném porušení.


Odvod pojistného

 

 

 


Komu:
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
Pojistné je splatné 1.-20. den následujícího měsíce.

Sankce:
Penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 


Přehledy o pojistném

 

 

 


Komu:
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
Podávání přehledů o pojistném na sociální zabezpečení každý měsíc, nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Sankce:
Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při opakovaném porušení.

 

 Evidenční listy důchodového pojištění

 

 

 


Komu:
Příslušná okresní správa sociálního zabezpečení.

Kdy:
Vyhotovení evidenčních listů důchodového pojištění každoročně do 30. dubna následujícího roku, trvala-li výdělečná činnost k 31. prosinci.
V případě ukončení účasti na důchodovém pojištění před 31. prosincem je nutné evidenční list důchodového pojištění vyhotovit do jednoho měsíce po konečném vyúčtování příjmů, nejpozději však do 31. ledna následujícího roku.
Jedno vyhotovení ELDP zaměstnavatel předkládá na okresní správu sociálního zabezpečení do 30 dnů od jeho vyhotovení, jedno vyhotovení předává zaměstnanci a jedno vyhotovení si nechává.

Sankce:
Až 20 tisíc korun, případně 100 tisíc korun při opakovaném porušení.

 

 


Zdravotní pojištěníPřihlášení do registru zaměstnavatelů

 

 

 


Komu:
Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
Nejpozději do osmi dnů od nástupu prvního zaměstnance.

Sankce:
Až 50 tisíc korun.

 

 


Nástup nového zaměstnance, změny, odchod zaměstnance


Komu:
Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
Veškeré změny se provádějí hromadným oznámením zaměstnavatele, lhůta pro oznámení změn je 8 dní od uskutečnění změny.

Sankce:
Až 50 tisíc korun.Odvod pojistného

 

 

 


Komu:
Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
Pojistné je splatné 1.-20. den následujícího měsíce.

Sankce:
Penále 0,05 % z dlužné částky za každý den prodlení.

 

 Přehledy o pojistném

 

 

 


Komu:
Příslušná zdravotní pojišťovna.

Kdy:
Podávání přehledů o pojistném na zdravotní pojištění každý měsíc, nejpozději v den splatnosti mezd za příslušný měsíc.

Sankce:
Až 50 tisíc korun.

 

 Pracovní úrazy a nemoci z povoláníÚrazové pojištění

 


Komu:
Kooperativa, případně Česká pojišťovna - v případě zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
Přihlášení na pojišťovnu bez zbytečného odkladu.

Sankce:
Náhrada škody vzniklé pojišťovně; je-li zaměstnavatel v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna nárok na náhradu škody až do výše poskytnutého plnění.

 

 

Placení pojistného

 

 

 Vedení evidence všech pracovních úrazů; vyhotovení záznamů o pracovních úrazech, jejichž následkem došlo k pracovní neschopnosti zaměstnance delší než tři dny nebo jeho úmrtíKontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Bez zbytečného odkladu.

Sankce:
300 tisíc až 2 miliony korun.


Ohlášení pracovního úrazu a zaslání záznamu o úrazu

 

 

 


Komu:
Kooperativa, případně Česká pojišťovna - v případě zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
Bez zbytečného odkladu.

Sankce:
300 tisíc až 2 miliony korun.

 

 Nahlášení škodní události pojišťovněKomu:
Kooperativa, případně Česká pojišťovna - v případě zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
Bez zbytečného odkladu.

Sankce:
Náhrada škody vzniklé pojišťovně; je-li zaměstnavatel v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna nárok na náhradu škody až do výše poskytnutého plnění.Náhrada za ztrátu na výdělku, za bolest a ztížení společenského uplatnění zaměstnanci, který utrpěl pracovní úraz nebo u něhož byla zjištěna nemoc z povoláníKomu:
Zaměstnanci.

Kdy:
Náhrada za ztrátu výdělku: jednou měsíčně; ostatní bez zbytečného odkladu.

Sankce:
Náhrada škody vzniklé pojišťovně; je-li zaměstnavatel v prodlení s placením pojistného, má pojišťovna nárok na náhradu škody až do výše poskytnutého plnění.

 Skončení pracovního poměru

 Hromadné propouštění

 

 

 


Hromadné propouštění je skončení pracovních poměrů během 30 kalendářních dnů výpovědí z organizačních důvodů nejméně 10 zaměstnanců pro zaměstnavatele od 20 do 100 zaměstnanců, 10 % zaměstnanců pro zaměstnavatele od 101 do 300 zaměstnanců nebo 30 zaměstnanců pro zaměstnavatele s více než 300 zaměstnanci; při skončení pracovního poměru aspoň 5 zaměstnanců se započítávají i ukončení pracovního poměru dohodou ze stejných důvodů.

Informujete:
Odborovou organizaci nebo radu zaměstnanců.

Kdy:
Aspoň 30 dnů předem o chystaném propouštění.

Kontaktujete:
Písemně informujete úřad práce o propouštění (o důvodech, o počtu a struktuře propouštěných zaměstnanců, o jednání s odbory či radou zaměstnanců).
Prokazatelně doručíte úřadu práce zprávu o rozhodnutí o hromadném propouštění a výsledcích jednání s odborovou organizací/radou zaměstnanců.
Nepůsobí-li u vás odbory nebo rada zaměstnanců, musejí být povinnosti plněny vůči každému zaměstnanci, kterého se hromadné propouštění týká.
Pracovní poměr propouštěných zaměstnanců skončí nejdříve 30 dnů po doručení písemné zprávy zaměstnavatele úřadu práce.

Sankce:
Až 300 tisíc korun.

 

 

 Zaměstnávání rodičů s malými dětmi

 Povinnost převedení na jinou práci

 

 

 


Těhotná nebo kojící zaměstnankyně nebo zaměstnankyně do konce devátého měsíce po porodu, pokud vykonávají práci ohrožující jejich těhotenství/mateřství (jelikož tyto ženy nesmějí být zaměstnávány pracemi, které ohrožují jejich mateřství, a pracemi, pro které nejsou dle lékařského posudku způsobilé).

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc až 1 milion korun.

 

 Pracovní cesty a přeložení

 

 

 


Těhotné zaměstnankyně nebo zaměstnankyně a zaměstnance pečující o dítě do osmi let nebo osamělé zaměstnankyně a zaměstnance pečující o dítě do 15 let nebo zaměstnance převážně samotného pečujícího o osobu závislou na péči jiné osoby můžete vysílat na pracovní cesty mimo obec bydliště nebo pracoviště pouze se souhlasem, jejich přeložení je možné jen na jejich žádost.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc až 1 milion korun.

 

 Zákaz výpovědi

 

 

 

V době, kdy je zaměstnankyně těhotná nebo kdy zaměstnankyně čerpá mateřskou dovolenou nebo kdy zaměstnankyně nebo zaměstnanec čerpají rodičovskou dovolenou, je nesmíte propustit.
Neplatí pro výpověď z důvodů organizačních změn nebo pro okamžité zrušení pracovního poměru.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
Až 300 tisíc korun.

 

 Potřeby těhotných žen a matek s malými dětmiPoskytněte jim prostory pro odpočinek, informujte je o eventuálních rizicích z hlediska bezpečnosti práce.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc až 1 milion korun.Mateřská a rodičovská dovolenáMateřskou dovolenou musíte poskytnout zaměstnankyni po dobu 28 týdnů (při vícečetném porodu 37 týdnů), nástup 6 až 8 týdnů před očekávaným datem porodu.

Rodičovská dovolená musí být poskytnuta zaměstnankyni a zaměstnanci; matce po skončení mateřské dovolené, otci po narození dítěte; v požadovaném rozsahu, maximálně do tří let věku dítěte. Mateřskou a rodičovskou dovolenou mohou oba rodiče čerpat současně.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 1 milion korun.Volno z důvodu ošetřování

 

 

 


Neplacené volno musíte poskytnout zaměstnanci či zaměstnankyni, který či která ošetřují dítě mladší 10 let nebo jiného člena domácnosti vyžadujícího ošetřování dle zákona o nemocenském pojištění.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 1 milion korun.

 

 Dovolená po mateřské dovolené

 

 

 


Zaměstnankyni musíte poskytnout dovolenou tak, aby navazovala na mateřskou dovolenou nebo na rodičovskou dovolenou ve stejném rozsahu, požádá-li o to zaměstnankyně nebo zaměstnanec.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
Až 200 tisíc korun.

 

 Pracovní doba


Musíte přihlížet k potřebám zaměstnankyň a zaměstnanců pečujících o děti při zařazování do směn.
Máte povinnost poskytnout kratší pracovní dobu nebo jinak vhodně upravit stanovenou týdenní pracovní dobu, nebrání-li tomu vážné provozní důvody - požádá-li o to zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o dítě mladší než 15 let, těhotná zaměstnankyně nebo zaměstnanec pečující o osobu závislou na pomoci jiné osoby.
Platí zákaz práce přesčas pro těhotné zaměstnankyně.
Platí zákaz nařídit práci přesčas zaměstnankyním nebo zaměstnancům pečujícím o dítě mladší než jeden rok.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 2 miliony korun.

 


Zaměstnávání mladistvých zaměstnanců

 Přestávka na jídlo a oddechUmožněte přestávku nejdéle po 4,5 hodiny nepřetržité práce (ostatním po 6 hodinách).

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 1 milion korun.Volno mezi směnami

 

 

 


Musíte zaměstnancům poskytnout aspoň 12 hodin volna během 48 hodin (u ostatních lze ve stanovených případech zkrátit) a nepřetržitý odpočinek během sedmi kalendářních dnů aspoň 48 hodin (pro ostatní aspoň 35 hodin).

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 2 miliony korun.

 

 Pracovní doba

 

 

 


Platí zákaz práce přesčas a práce v noci; výjimečně je možná práce v noci navazující na denní směnu a nepřesahující 1 hodinu, je-li zaměstnanec starší 16 let a pracuje-li pod dohledem zaměstnance staršího 18 let.

Platí zákaz práce pod zemí při těžbě nerostů nebo při ražení tunelů a štol.

Platí zákaz práce nepřiměřené, nebezpečné nebo škodlivé pro jejich zdraví nebo při níž jsou vystaveni zvýšenému nebezpečí úrazu nebo při níž by mohli vážně ohrozit bezpečnost a zdraví ostatních zaměstnanců nebo jiných osob.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 2 miliony korun.

 

 Povinnost vést seznam mladistvých zaměstnancůMusíte vést seznam mladistvých zaměstnanců. Obsahuje jméno, příjmení, datum narození a druh práce, který tento zaměstnanec vykonává.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 1 milion korun.


Lékařské prohlídky

Zaměstnanec jimi musí projít před nástupem do práce, před převedením a pravidelně dle potřeby (aspoň jedenkrát ročně).

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 1 milion korun.

 Zaměstnávání cizinců

 Podmínky zaměstnání (netýká se občanů EU/EHP nebo Švýcarska)

 

 

 


Kontroluje:
Příslušný úřad práce.

Podmínky:
Má platné povolení k zaměstnání od úřadu práce podle místa výkonu práce.
Má platné vízum k pobytu za účelem zaměstnání, případně povolení ke krátkodobému nebo dlouhodobému pobytu za účelem zaměstnání.
Má písemně uzavřenou pracovní smlouvu, dohodu o pracovní činnosti nebo dohodu o provedení práce.
Zaměstnavatel cizince přihlásil k platbě sociálního a zdravotního pojištění.

Sankce:
Pokuta až 5 milionů korun.

 

 Obsazení volného pracovního místa cizincem

 

 

 


Komu:
Na příslušný úřad práce.

Kdy:
Nejpozději do 10 kalendářních dnů.

Sankce:
Pokuta až 500 tisíc korun.

 

 Změny v evidenci o cizinci podle zákona o zaměstnanosti

 

 

 


Kontroluje:
Příslušný úřad práce.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
300 tisíc korun až 1 milion korun.

 

 Ohlášení dalších změn


Povinnost oznámit úřadu práce následující skutečnosti, pokud bylo vydáno pracovní povolení a cizinec
nenastoupil do práce,
ukončil zaměstnání před uplynutím doby, na kterou bylo povolení vydáno,
zaměstnání bylo ukončeno výpovědí z organizačních důvodů nebo pozbytí zdravotní způsobilosti nebo dohodou z týchž důvodů,
zaměstnání bylo ukončeno okamžitým zrušením ze strany zaměstnance (kvůli pozbytí zdravotní způsobilosti nebo proto, že zaměstnavatel nevyplatil mzdu nebo její část do 15 dnů po termínu její splatnosti), a to včetně důvodu ukončení.

Kontroluje:
Příslušný úřad práce.

Kdy:
Nejpozději do 10 kalendářních dnů.

Sankce:
Pokuta až 500 tisíc korun.Obsazení volného pracovního místa občanem EU/EHP nebo ŠvýcarskaKontroluje:
Příslušný úřad práce.

Kdy:
Nejpozději v den nástupu.

Sankce:
Pokuta až 500 tisíc korun.Povinnost vést evidenci o občanu EU/EHP nebo Švýcarska dle zákona o zaměstnanosti


Kontroluje:
Příslušný úřad práce.

Kdy:
Do 10 kalendářních dnů hlásit každou změnu v evidenci.

Sankce:
Pokuta až 500 tisíc korun.Povinnost oznámit úřadu práce ukončení pracovního poměru občanem EU/EHP nebo ŠvýcarskaKontroluje:
Příslušný úřad práce.

Kdy:
Do 10 kalendářních dnů hlásit každou změnu v evidenci.

Sankce:
Pokuta až 500 tisíc korun.

 Založení společnosti

 Získání živnostenského oprávněníPodmínky:
Notářský zápis o založení společnosti/ /společenská smlouva podepsaná všemi zakladateli.
Splacení základního kapitálu.

Termíny:
Do 90 dnů od založení nebo od doručení živnostenského průkazu či jiného podnikatelského oprávnění podání návrhu na zápis do obchodního rejstříku na obchodní soud, který do 15 dnů rozhodne o zápisu společnosti do obchodního rejstříku.
Do 30 dnů od zápisu povinnost registrovat se na finančním úřadě.Ukončení činnosti společnosti

 

 

 


Postup:
Společnost rozhodne o ukončení činnosti a stanoví datum ukončení činnosti - den následující je datum vstupu do likvidace.
Po oznámení na obchodní soud zapíše obchodní rejstřík ke jménu společnosti »v likvidaci«.
Za období do dne předcházejícího likvidaci je nutno vyhotovit účetní závěrku a do konce následujícího měsíce podat přiznání k dani z příjmů právnických osob.
Po skončení likvidace sestaví likvidátor zprávu o průběhu likvidace, likvidační zůstatek se vyplatí společníkovi/společníkům.

Podmínka:
Žádost o souhlas s výmazem z obchodního rejstříku.

Uděluje:
Finanční úřad.

Kdy:
Má na vydání souhlasu tři měsíce, vydá jej až po splnění všech daňových povinností.

 

 

 


Statistika

 


Statistická zjišťování

 

 

 


Na výzvu ČSÚ (zpravidla písemnou) musíte poskytnout požadované informace pro příslušné zjišťování.

Kontroluje:
Český statistický úřad.

Kdy:
Statistická zjišťování mohou být měsíční, čtvrtletní, pololetní, roční nebo jiná.

Sankce:
Pokuta až 100 tisíc korun za nesplnění zpravodajské povinnosti.

 

 


IntrastatVýkazy vyplňujete, pokud jste registrovaní nebo identifikováni k DPH v ČR, pokud jste odeslali zboží do jiného státu EU nebo přijali zboží z jiného členského státu v hodnotě přesahující stanovený limit o poskytování výrobků a služeb v rámci EU; případně pokud tento limit nepřekročíte, ale odešlete nebo přijmete zboží v určité kategorii (např. kapalná paliva).

Komu:
Celnímu úřadu v elektronické formě.

Kdy:
Nejpozději 12. pracovní den následujícího měsíce; v písemné formě jen v určitých případech, a to tak, aby je celní úřad obdržel nejpozději do desátého pracovního dne následujícího měsíce.

Sankce:
Pokuta až milion korun.

 Nemovitosti

 Povinnost zajistit, aby provozovna byla způsobilá pro provozování živnosti v souladu se stavebním zákonemKontroluje:
Příslušný stavební odbor.

Kdy:
Po celou dobu provozování živnosti.

Sankce:
Pokuta až 100 tisíc korun.Povinnost prokázat vlastnické nebo užívací právo k objektům provozovny nebo doložit souhlas vlastníka, spoluvlastníka, správce bytu nebo nemovitosti

 

 

 


Kontroluje:
Příslušný živnostenský úřad.

Kdy:
Kdykoliv na žádost živnostenského úřadu.

Sankce:
Pokuta až 100 tisíc korun.

 

 Povinnost zajistit, aby provozovna byla řádně označena Musí být označena obchodní firmou nebo názvem nebo jménem a příjmením podnikatele a jeho identifikačním číslem.Pokud je živností prodej zboží nebo poskytování služeb spotřebitelům, jsou nutné i další údaje (např. jméno zodpovědné osoby, prodejní doba atd.).

Kontroluje:
Příslušný živnostenský úřad.

Kdy:
Po celou dobu provozování živnosti.

Sankce:
Pokuta až 100 tisíc korun.Povinnost oznámit zahájení nebo ukončení provozování živnosti v provozovněKomu:
Příslušný živnostenský úřad.

Kdy:
Před zahájením nebo ukončením provozování živnosti v provozovně.

Sankce:
Pokuta až 50 tisíc korun.Povinnost podat přiznání k dani z nemovitostíTýká se vás, pouze pokud došlo v posledním roce ke změně předmětu daně.

Kam:
Příslušný finanční úřad dle dané nemovitosti.

Kdy:
Do 31. ledna.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun (nepodání daňového přiznání).
Zvýšení vyměřené daně až o 10 % (pozdní podání daňového přiznání).
Penále ve výši 20 % z částky dodatečně vyměřené daně.Povinnost zaplatit daň z nemovitostí


Komu:
Příslušný finanční úřad.

Kdy:
První polovina výše daně do 31. května a druhá polovina do 30. listopadu, je-li daň vyšší než 5 tisíc korun.
Nepřesáhne-li daň 5 tisíc korun, platí se do 31. května.

Sankce:
Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení.

 DPH

 Povinnost registrace


Kde:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Překročení obratu milion korun za nejvýše 12 bezprostředně předcházejících kalendářních měsíců.

Pořízení zboží z jiného členského státu EU za více než 326 tisíc korun.

Pořízení nového dopravního prostředku z jiného členského státu EU nebo zboží podléhajícího spotřební dani.

Registrace je povinná při poskytnutí služby do jiného členského státu EU nebo přijetí služby od osoby usazené mimo tuzemsko.

Sankce:
Pokuta 10 % z úplat neoprávněně uskutečněných bez daně.Povinnost uplatňovat DPH na výstupu při prodeji zboží, poskytnutí služeb a převodu nemovitostíKde:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Pokud je fyzická osoba/firma plátce DPH, plnění je předmětem české DPH, zdanitelné plnění není osvobozeno, nedochází k přesunu povinnosti uplatnit daň na odběratele.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun.Povinnost podávat přiznání k DPH


Kde:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Podle dosaženého obratu za předchozí kalendářní rok - měsíčně nebo čtvrtletně.
Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Sankce:
Zvýšení vyměřené daně až o 10 % (pozdní podání daňového přiznání).

Doměření daně a penále ve výši 20 % z částky dodatečně vyměřené daně.Povinnost odvádět DPH

 

 

 


Kde:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Do 25 dnů po skončení zdaňovacího období.

Sankce:
Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení.

 

 Povinnost podávat souhrnné hlášení

 

 

 


Kde:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Podle druhu poskytovaných plnění a zdaňovacího období.
Při dodávání zboží do jiného členského státu EU.
Při poskytování vymezených služeb podnikateli z jiného členského státu EU.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun.

 

 Povinnost vést evidenci DPHKontroluje:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Průběžně.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun.

 Motorová vozidla

 Podání přiznání k dani silniční a úhrada splatné daně

 

 

 


Týká se vás, pokud provozujete silniční motorová vozidla registrovaná a provozovaná v ČR, jsou-li používána k podnikání (tato podmínka neplatí pro vozidla s největší povolenou hmotností nad 3,5 tuny), nebo vyplácíte-li cestovní náhrady svému zaměstnanci za použití osobního automobilu nebo přípojného vozidla.

Kde:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Nejpozději do 31. ledna následujícího kalendářního roku.

Sankce:
Pokuta až 2 miliony korun (nepodání daňového přiznání).
Zvýšení vyměřené daně až o 10 % (pozdní podání daňového přiznání).
Penále ve výši 20 % z částky dodatečně vyměřené daně.
Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení (pozdní úhrada daně).

 

 Platba záloh na daň silniční

 

 

 


Kde:
Příslušný finanční úřad dle sídla firmy.

Kdy:
Do 15. dubna, 15. července, 15. října a 15. prosince příslušného kalendářního roku za předchozí tři, respektive dva měsíce.

Sankce:
Úrok z prodlení ve výši repo sazby vyhlášené ČNB k prvnímu dni kalendářního pololetí navýšené o 14 procentních bodů za rok, počítaný za každý den prodlení.

 

 Úhrada poplatku na podporu sběru, zpracování, využití a odstranění vybraných autovraků (tzv. ekologická daň)


Kde:
Příslušný obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Kdy:
Povinnost úhrady poplatku 3 tisíc až 10 tisíc korun při první registraci vozidla v ČR, popřípadě první přeregistraci, použitého vozidla kategorie M1 a N1, které nesplňuje mezní hodnoty emisí EURO 3.

Sankce:
Až milion korun.

 Zaměstnávání zdravotně postižených

 Povinnost firem s více než 25 zaměstnanci

 

 

 


Buď lidé se zdravotním postižením tvoří 4% podíl zaměstnanců, nebo firma musí odebírat výrobky či služeb od zaměstnavatelům s více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, nebo musí do státního rozpočtu odvést 2,5násobku průměrné měsíční mzdy za 1.-3. čtvrtletí za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnavatel zaměstnávat, nebo kombinace výše uvedeného.

Komu:
Písemně příslušnému úřadu práce splnění jedním z uvedených způsobů.

Kdy:
Do 15. února následujícího roku.

Sankce:
Až milion korun, nesplní-li zaměstnavatel povinný podíl zaměstnaných osob se zdravotním postižením.
Až 500 tisíc korun, nesplní-li oznamovací povinnost.

 

 


Povinnost vést evidenci zaměstnávaných osob se zdravotním postižením a evidenci pracovních míst vyhrazených pro osoby se zdravotním postiženímKontroluje:
Úřad práce.

Sankce:
Až milion korun.

 Veřejný zájem

 Poskytnutí volna k výkonu veřejných funkcí

 

 

 


Pracovní volno bez náhrady mzdy (není-li náhrada mzdy stanovena vnitřním předpisem) pro výkon funkce, například poslance Poslanecké sněmovny, senátora Senátu Parlamentu ČR, člena zastupitelstva územního samosprávného celku nebo přísedícího v rozsahu nejvýše 20 pracovních dnů v kalendářním roce.

 

 Poskytnutí volna k výkonu občanských povinností

 

 

 


Pracovní volno bez náhrady mzdy, např. pro činnost svědků, tlumočníků, soudních znalců, pro poskytnutí první pomoci, pomoci při požární ochraně nebo živelních událostech.

 

 


Poskytnutí volna při jiných úkonech v obecném zájmu, např.:Pracovní volno s náhradou mzdy pro výkon funkce člena orgánu odborové organizace, rady zaměstnanců nebo volební komise.

Pracovní volno s náhradou mzdy pro účast na školení pořádaném odborovou organizací v rozsahu 5 pracovních dnů v kalendářním roce.

Pracovní volno s náhradou mzdy pro dárce krve na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v rámci 24 hodin od nástupu cesty k odběru.

Pracovní volno s náhradou mzdy pro dárce jiných biologických materiálů na dobu cesty k odběru, odběru, cesty zpět a zotavení po odběru v rámci 48 hodin od nástupu cesty k odběru; maximálně 96 hodin, určí-li lékař.

Pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu pro činnost člena Horské služby.

Pracovní volno bez náhrady mzdy v nezbytně nutném rozsahu pro činnost dobrovolného pracovníka Červeného kříže.

Pracovní volno bez náhrady mzdy k činnosti členů volebních komisí při volbách do Parlamentu České republiky, Evropského parlamentu a zastupitelstev územních samosprávných celků.

Pracovní volno bez náhrady mzdy pro činnost vedoucích táborů pro děti a mládež, jejich zástupců pro věci hospodářské a zdravotní, činnost oddílových vedoucích, vychovatelů, instruktorů v rozsahu nejvýše 3 týdnů v kalendářním roce za podmínek daných zákoníkem práce.

Kontroluje:
Příslušný úřad inspekce práce.

Sankce:
300 tisíc až 2 miliony korun.

 Účetnictví

 Povinnost vést podvojné účetnictví


Kdo musí:
Právnické osoby se sídlem na území ČR.
Zahraniční osoby podnikající na území ČR.
Organizační složky státu.
Fyzické osoby zapsané jako podnikatelé v obchodním rejstříku, ostatní fyzické osoby, překročil-li jejich obrat za předcházející kalendářní rok 25 mil. korun.
Ostatní fyzické osoby (podnikatelé), které jsou účastníky sdružení bez právní subjektivity, pokud alespoň jeden z účastníků je povinen vést účetnictví.

Kontroluje:
Finanční úřad.

Kdy:
Po celou dobu, kdy jsou splněny výše uvedené podmínky.

Sankce:
Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.Sestavení řádné účetní závěrky


Kontroluje:
Finanční úřad.

Kdy:
Sestavení rozvahy, výkazu zisku a ztráty a přílohy k poslednímu dni účetního období.

Sankce:
Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.Sestavení mimořádné účetní závěrky

 

 

 


Kontroluje:
Finanční úřad.

Kdy:

Například:
ke dni zániku povinnosti vést účetnictví,
ke dni předcházejícímu dni vstupu do likvidace,
ke dni zrušení bez likvidace s výjimkou přeměn společností nebo družstev,
ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky prohlášení konkurzu,
ke dni, kterým nastanou účinky zrušení konkurzu,
ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky povolení vyrovnání,
ke dni předcházejícímu dni, kterým nastanou účinky potvrzení nuceného vyrovnání,
ke dni, kterým nastanou účinky potvrzení vyrovnání,
ke dni, kterým nastanou účinky splnění nuceného vyrovnání.

Sankce:
Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

 

 Sestavení mezitímní účetní závěrky

 

 

 


Kontroluje:
Finanční úřad.

Kdy:
Při fúzi, rozdělení a převodu jmění na společníka, byla-li konečná účetní závěrka sestavená z údajů ke dni, od něhož ke dni vyhotovení projektu uplynulo více než 6 měsíců.

Sankce:
Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

 

 Vyhotovení výroční zprávy

 

 

 


Ze zákona ji musejí zpracovat ekonomické subjekty, které mají povinnost ověření účetní závěrky auditorem, státní správa, příspěvkové organizace ministerstev, měst a krajů, obecně prospěšné společnosti, nadace a nadační fondy.

Kontroluje:
Finanční úřad.

Sankce:
Pokuta do výše 6 % sumy aktiv.

 

 Ověření účetní závěrky a výroční zprávy auditorem


Kdo musí:
Akciové společnosti, které dosáhly alespoň jednoho, a ostatní společnosti, družstva a fyzické osoby vedoucí účetnictví, které dosáhly alespoň dvou z následujících kritérií: suma aktiv více než 40 mil. Kč, roční úhrn čistého obratu více než 80 mil. Kč, průměrný přepočtený stav zaměstnanců v průběhu účetního období více než 50.

Kontroluje:
Finanční úřad.

Kdy:
Po sestavení účetní závěrky.

Sankce:
Pokuta do výše 3 % sumy aktiv.Zveřejnění účetní závěrky a výroční zprávy

 

 

 


Kdo musí:
Účetní jednotky, které se zapisují do obchodního rejstříku, zveřejňují účetní závěrku a případně výroční zprávu uložením do sbírky listin obchodního rejstříku, tj. zasláním příslušnému rejstříkovému soudu.

Kdy:
Do 30 dní od jejich ověření auditorem a schválení příslušným orgánem, nejpozději však do konce následujícího roku.

Sankce:
Pokuta do výše 3 % sumy aktiv.

 

 


Povinnost inventarizace

 

 

 


Kdy:

K okamžiku sestavení účetní závěrky; u fyzické inventury hmotného majetku lze i v průběhu posledních 4 měsíců účetního období, popřípadě v prvním měsíci následujícího účetního období.

Při uzavření i zániku dohody o odpovědnosti, při výkonu jiné práci, při převedení zaměstnance na jinou práci nebo jiné pracoviště, při přeložení a při skončení pracovního poměru; v případě společné odpovědnosti také při změně na pracovním místě vedoucího zaměstnance a na žádost kteréhokoliv ze společně odpovědných zaměstnanců při změně v jejich kolektivu.

 

 Povinnost archivaceJak dlouho:

Úschova účetní závěrky a výroční zprávy po dobu 10 let.

Úschova účetních dokladů, účetních knih, odpisových plánů, inventurních soupisů, účtového rozvrhu, přehledů a účetních záznamů, kterými účetní jednotky dokládají vedení účetnictví, po dobu 5 let.

Úschova daňových dokladů k DPH rozhodných pro stanovení daně po dobu 10 let.

Úschova mzdových listů nebo účetních záznamů o údajích potřebných pro účely důchodového pojištění po dobu 30 let.

Sankce:
Pokuta do výše 3 % sumy aktiv.

 Rozhlasové a televizní poplatky

 Oznamovací povinnost

 

 

 


Kdo:
Každý odběratel elektrické energie, neoznámí-li písemným čestným prohlášením opak.

Komu:
Českému rozhlasu nebo České televizi - oznámení, že se stává poplatníkem rozhlasových a televizních poplatků.

Kdy:
Do 15 dnů.

Sankce:
Přirážka 5 tisíc korun za každý rozhlasový přijímač.
Přirážka 10 tisíc korun za každý televizní přijímač.

 

 Rozhlasové poplatky (podnikatelé)Kdy:
Čtvrtletně nejpozději do patnáctého dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí měsíční poplatek 45 Kč z každého rozhlasového přijímače (včetně např. autorádií).Televizní poplatky (podnikatelé)

 

 

 


Kdy:
Čtvrtletně nejpozději do 15. dne prvního měsíce kalendářního čtvrtletí měsíční poplatek 135 Kč z každého televizního přijímače.

 

 

 Živnostenský odpad

 Povinnost zajistit využití a odstraňování odpadů v souladu se zákonem o odpadech

 

 

 


Můžete ji splnit uzavřením smlouvy s obcí o zapojení se do systému pro nakládání s komunálním odpadem nebo uzavřením smlouvy s některou z oprávněných firem nebo prodejem složek odpadu firmě, která má k výkupu oprávnění.

Kontroluje:
Obecní úřad.

Kdy:
Při provozování činnosti, při které vznikají odpady.

Sankce:
Až 300 tisíc korun.

 

 Povinnost vést evidenci odpadů a zařízení pro nakládání s odpady


Kontroluje:
Česká inspekce životního prostředí nebo příslušný obecní úřad s rozšířenou působností.

Kdy:
Při provozování činnosti, při které vznikají odpady.

Sankce:
Až milion korun.Povinnost třídit odpad podle Katalogu odpadů

 

 

 


(viz příloha č. 1 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.)

Kontroluje:
Česká inspekce životního prostředí.

Kdy:
Při provozování činnosti, při které vznikají odpady.

Sankce:
Až 10 milionů korun.

 

 Povinnosti při nakládání s nebezpečnými odpady(seznam nebezpečného odpadu viz příloha č. 2 k vyhlášce č. 381/2001 Sb.)

Kontroluje:
Česká inspekce životního prostředí.

Kdy:
Při provozování činnosti, při které vznikají nebezpečné odpady.

Sankce:
Až 50 milionů korun.

 

Zdroj: www.ihned.cz

 

reklama:

 

Hlavní strana   Články od nejnovějšího   Aktuálně   Alkoholické nápoje   Pivo   Víno   Nealkoholické nápoje

 

Káva/Čaj  

Potraviny/Kuchyně  

Technologie/Zařízení   

Hotel/Wellness/Spa  

Restaurace/Inspirace  

Podnikání/Užitečné 

 

 

Akční nabídky

Nové výrobky

Publikace •

Recepty

Kalendář akcí

Inzerce •

Databáze dodavatelů Nápoják

                 

 

 

        

 

 

 


Komu:
Kooperativa, případně Česká pojišťovna - v případě zaměstnavatelů pojištěných před rokem 1993.

Kdy:
Pojistné za I. čtvrtletí každého kalendářního roku je splatné do 31. ledna, za II. čtvrtletí do 30. dubna, za III. čtvrtletí do 31. července a za IV. čtvrtletí do 31. října.

Sankce:
Zvýšení o 10 % dlužné částky pojistného za každý měsíc prodlení.

 
zpětzpět  tisktisk  poslat e-mailem

Autor: Tereza Köppelová, Lucie Rytířová, Martin Stoniš
23.03.2010 - 15:11:23Diskuze k článku
Jméno*
Text*
Kontrola*: 7 plus 2 je
 

Douglasmuh 19.05.2022 10:00:21
stromectol pills for humans <a href=" https://stromectolive.com/# ">stromectol 12 mg tablets</a> stromectol pills for humans
StromDeval 18.05.2022 10:51:36
stromectol for humans for sale <a href=" https://stromectoldrs.com/# ">stromectol without a doctor prescription</a> stromectol
StromDeval 17.05.2022 19:19:13
cheap erectile dysfunction pill <a href=" https://edpilldrs.online/# ">online ed medications</a> cure ed
StromDeval 17.05.2022 03:37:55
best online international pharmacies india <a href=" https://indiadrs.online/# ">india pharmacy without dr prescriptions</a> online pharmacy india
StromDeval 16.05.2022 12:36:59
trusted online canadian pharmacy reviews <a href=" https://canadadrs.com/# ">buying from canadian online pharmacies</a> buying from canadian online pharmacies
GregoryUsess 15.05.2022 17:00:18
pet meds without vet prescription <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">pain medications without a prescription</a> online canadian drugstore
GregoryUsess 15.05.2022 01:27:44
how can i order prescription drugs without a doctor <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">buy prescription drugs from canada</a> canadian medications
GregoryUsess 13.05.2022 18:20:14
non prescription erection pills <a href=" https://canadapillsshop.com/# ">prescription meds without the prescriptions</a> pet meds without vet prescription
GregoryUsess 13.05.2022 02:45:01
ed medications online <a href=" https://edpillcanada.com/# ">buy erection pills</a> cheap ed pills
GregoryUsess 12.05.2022 00:53:53
finasteride and propecia <a href=" https://finasteridemen.com/# ">cheap generic propecia</a> cost of finasteride
GregoryUsess 11.05.2022 09:08:13
cheap propecia <a href=" https://finasteridemen.com/# ">finasteride online</a> propecia for hair loss
Jamescof 09.05.2022 04:03:19
stromectol metabolize <a href=" https://stromectolmrt.com/# ">is ivomec the same as ivermectin</a> durvet ivermectin for dogs
Jamescof 08.05.2022 13:04:40
3000mg prednisone <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">online prednisone</a> prednisone 10mg canada
Jamescof 07.05.2022 22:02:27
can you buy prednisone without a prescription <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">cheap prednisone</a> price of prednisone 5mg
lmkqvm 07.05.2022 13:36:33
arthritis medication hydroxychloroquine <a href="https://keys-chloroquinehydro.com/#">doctors for hydroxychloroquine</a>
Jamescof 07.05.2022 07:07:28
purchase cialis online canada <a href=" https://cialismrt.com/# ">cialis 20 mg best price</a> generic cialis online purchase
gbxmwa 06.05.2022 11:10:35
hydrachloroquine https://keys-chloroquinehydro.com/
Jamescof 06.05.2022 02:43:47
cost of prednisone 5mg tablets <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">generic prednisone</a> prednisone 40 mg rx
Jamescof 05.05.2022 11:02:22
5mg prednisone <a href=" https://prednisonemrt.com/# ">buy prednisone online</a> 20 mg of prednisone
Charlesrok 03.05.2022 18:34:56
<a href=" https://stromectol.company/# ">ivermectin pyrantel generic to heartgard plus</a> ivermectin ireland
Stacyshing 02.05.2022 13:11:04
website <a href=" http://cheapdrugs.store/# ">ed meds online canada</a> ed causes and cures
Stacyshing 01.05.2022 07:23:06
5mg prednisone <a href=" http://deltasone.site/# ">can i buy prednisone online in uk</a> order prednisone 10mg
Stacyshing 29.04.2022 19:46:30
non prescription ed drugs <a href=" http://cheapdrugs.best/# ">canadian pharmacy</a> pharmacy medications
Stacyshing 28.04.2022 07:31:18
prednisone 5084 <a href=" http://deltasone.site/# ">can you buy prednisone over the counter in mexico</a> prednisone over the counter uk
Haroldfag 26.04.2022 02:52:28
ed pills that work quickly <a href=" https://drugsus.shop/# ">ed medications comparison</a> comfortis for dogs without vet prescription
Haroldfag 24.04.2022 20:55:12
injections for ed <a href=" http://drugsen.site/# ">errection problem cure</a> natural herbs for ed
Haroldfag 23.04.2022 14:54:12
natural pills for ed <a href=" http://drugsen.site/# ">cure ed</a> best price for generic viagra on the internet
Haroldfag 22.04.2022 08:21:24
top erection pills <a href=" https://drugsus.shop/# ">erectyle disfunction</a> ed meds online without doctor prescription
FrankNes 20.04.2022 19:56:12
clomid otc drug <a href=" https://clomidmst.com/# ">canada pharmacy clomid</a> where can you get clomid pills
FrankNes 19.04.2022 13:40:38
doxycycline 75 mg tablet <a href=" https://doxycyclinemst.com/# ">10 doxycycline gel</a> doxycycline 50mg
FrankNes 18.04.2022 07:14:59
doxycycline brand in india <a href=" https://doxycyclinemst.com/# ">doxycycline india</a> buy doxycycline 200 mg
FrankNes 17.04.2022 00:51:47
buy doxycycline in usa <a href=" http://doxycyclineus.site/# ">buy doxycycline 100mg canada</a> online doxycycline
FrankNes 15.04.2022 14:41:53
amoxicillin azithromycin <a href=" https://amoxilus.fun/# ">amoxicillin where to get</a> amoxicillin from canada
FrankNes 14.04.2022 05:43:56
where to buy amoxicillin <a href=" http://amoxilen.store/# ">amoxicillin price canada</a> amoxicillin 30 capsules price
FrankNes 12.04.2022 17:17:31
amoxicillin capsule 500mg price <a href=" http://amoxilen.store/# ">amoxicillin 500 mg capsule</a> amoxicillin 250 mg price in india
Edwardunele 10.04.2022 15:55:36
where to buy cialis from canada <a href=" http://cialiscnd.com/# ">cialis pills for sale</a> cialis without prescripe
Edwardunele 09.04.2022 05:30:32
cialis canadian pharmacy ezzz <a href=" http://cialiscnd.com/# ">brand name cialis online</a> where to buy generic cialis?
StroDug 06.04.2022 11:01:22
buy stromectol uk <a href=" https://stromectolns.com/# ">ivermectin mange treatment dosage</a> stromectol coronavirus
ArtrHopsy 04.04.2022 00:41:39
how to buy cialis in sydney <a href=" https://cls20.com/# ">viagra and cialis together</a> cialis generic overnite shipping
TravisHiers 01.04.2022 18:35:12
viagra and high blood pressure <a href=" https://edviagralove.com/# ">what milligrams does viagra come in</a> can you take cialis in the morning and viagra at night
cialis price 28.12.2021 19:10:38
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis coupon
cialis tablets 30.11.2021 10:20:40
https://cialiswithdapoxetine.com/ cialis pills
cheap cialis 03.11.2021 19:59:17
<a href="https://cialiswithdapoxetine.com/#">cialis generic</a> cialis 20 mg
hydroxychloroquine tablet 02.08.2021 05:23:26
what is hydroxychloroquine 200 mg https://plaquenilx.com/# hydroxyclorine
what is in hydroxychloroquine 29.07.2021 18:13:22
hydroxychloroquone https://plaquenilx.com/# hydroxychloroquine usmle
hcq malaria 24.07.2021 03:01:12
chloroquina https://chloroquineorigin.com/# who produces hydroxychloroquine win
chloroquin 15.06.2021 04:32:05
what is hydrochloroquine <a href="https://hydroxychloroquinex.com/#">clonidine hcl</a> hydroxychloroquine tablets
cialis without a doctor prescription 09.06.2021 06:14:01
tadalafil research powder <a href="https://elitadalafill.com/">cialis without a doctor prescription</a> taldenafil
tadalafil uses 08.06.2021 11:28:15
tadalafil cvs <a href="https://elitadalafill.com/">tadalafil daily online</a> tadalafil citrate
dapoxetine 16.05.2021 21:14:37
priligy usa <a href="https://priligydapoxetinex.com/#">dapoxetine hydrochloride</a>
generic tadalafil 16.02.2021 02:20:41
tadalafil 5mg <a href=https://tadalisxs.com/#>tadalafil 40</a> tadacip 20 mg
plaquenil 12.02.2021 19:02:23
erectile synonym <a href=https://plaquenilx.com/#>ra medication plaquenil</a> erectile strength diet
qmsbwMaw 18.03.2020 23:24:04
cheap viagra generic viagra <a href="http://zagdom.net #">viagra generic </a> generic viagra viagra online viagra 100mg viagra 100mg <a href=http://na-svet.ru/>viagra buy </a> viagra 100mg viagra online
nyhnfMaw 18.03.2020 07:31:31
cheap viagra buy viagra <a href="http://webgenrewiki.org/category/body #">viagra buy </a> viagra pills generic viagra ufiouas0209sss buy viagra cheap viagra <a href=http://gu-gadls.ru/>buy viagra </a> cheap viagra generic viagra
Bad Credit 19.10.2018 08:33:36
loans in maryland <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">credit loans guaranteed approval</a> bad credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>bad credit loans direct lenders</a>
Payday Loans 18.10.2018 21:13:20
loans in dallas tx <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com/">no credit loans</a> bad credit loans direct lenders <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com/>credit loans guaranteed approval</a>
Best Payday Loan 10.10.2018 15:44:13
webloan <a href="https://creditloansguaranteedapproval.com">credit loans</a> poor credit loans guaranteed approval <a href=https://creditloansguaranteedapproval.com>fast money</a>
Writing Online 24.03.2018 17:31:20
simple research proposal <a href="http://researchpaper.store">high school research paper</a> good research paper <a href=http://researchpaper.store>good research paper</a>
Buying Essay 20.03.2018 06:25:24
research paper <a href="http://researchpaper.store">high school research paper</a> college research paper <a href=http://researchpaper.store>company research paper</a>
Homework Good Or Bad 15.03.2018 20:17:28
good research paper <a href="http://researchpaper.store">research paper</a> research paper hooks <a href=http://researchpaper.store>research paper</a>
Type Writer Paper 11.03.2018 03:29:22
research paper <a href="http://researchpaper.store">high school research paper</a> research papers http://researchpaper.store - research paper
Third Grade Homework 05.03.2018 21:12:48
research paper <a href="http://researchpaper.store">write research paper</a> research papers <a href=http://researchpaper.store>research paper</a>
TimothyHoms 03.03.2018 23:23:49
This web site can be a walk-by for all of the information you wanted about this and didn’t know who to ask. Glimpse here, and also you’ll undoubtedly discover it. http://hellowh984mm.com
Write An Essay 28.02.2018 13:32:42
research papers <a href="http://researchpaper.store">a research paper</a> a research paper <a href=http://researchpaper.store>research paper</a>
PODNIKÁNÍ/UŽITEČNÉ
REKLAMA

banner

Nejčtenější články

01.06.2015 - Kavárny mohou vyzkoušet úsporné ubrousky Tork

Značka Tork společnosti SCA, největší světový výrobce řešení problémů pro ...

04.08.2010 - Nejlepší bary v Česku

Bugsys Bar zařadil časopis Newsweek mezi dvacet nejlepších barů světa. ...

05.03.2010 - Se šéfkuchařem u řezníka

Jak vybrat co nejlepší maso, který kus hovězího se bude ...

11.05.2018 - Naši vinaři přivážejí 57 medailí z New Yorku

Moravští a čeští vinaři uspěli na mezinárodní soutěži Great American ...

všechny nejčtenější články

REKLAMA

GastroTrend na e-mail

Přejete si zdarma zasílat novinky, články či zpravodajství GastroTrendu na Váš e-mail? Vyplňte, prosím, následující údaje.

(zasílání lze kdykoliv odhlásit)


Jméno:
Příjmení:
E-mail:
 
Copyright © 2008 - 2022 LEONN promotion s.r.o. | Publikování obsahu bez písemného souhlasu vydavatele je zakázáno.